FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞİKAYET/TALEP SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞİKAYET/TALEP SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi (“FLO” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.reebok.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi sayfasından ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

A. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Talep ve şikâyet kayıtlarınızın oluşturulması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İade, inceleme, değişim, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkin başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması

B. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Mahkeme, İcra Müdürlükleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

2. Üçüncü Kişilere Veri Aktarımı

İşlenen kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişiler tarafından yürütülmesi ve kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerinin yürütülmesi için teknik destek alınması amacıyla iş ilişkisi kurulan yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, işbirliği içinde olduğumuz marka sahibi gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında Şirketimiz tarafından çağrı merkezi kanalıyla ve/veya www.reebok.com.tr alan adlı internet sitesinin iletişim ve yardım bölümleri aracılığıyla elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İade, inceleme, değişim, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkin başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • İade, inceleme, değişim, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkin başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikâyet kayıtlarınızın oluşturulması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

D. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.reebok.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz, Şirketimiz tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.