ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Taşocağı Caddesi No:24 Bağcılar, İstanbul adresinde bulunan FLO Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi (“FLO”) ile üye (“Üye”) arasında, Üye’nin FLO Platform’undan sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesine ilişkin olarak akdedilmiştir.

FLO ve Üye tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

PlatformFLO’ya ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.reebok.com.tr ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesini ve mobil uygulamayı ifade eder.
Sanal MağazaFLO’nun Platform üzerinden bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlama imkanına sahip olduğu sanal alanı ifade eder.
HizmetlerÜye’nin ve Ziyaretçi’nin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla FLO tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
ÜyeFLO ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Platform’a üye olan ve FLO tarafından Platform üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.
ZiyaretçiPlatform’u üye olmadan kullanan ve hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.
Hesabım SayfasıÜye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
Çerez Aydınlatma MetniPlatform’un fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üye’nin alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üye’nin Platform ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezleri ve çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğini açıklayan ve Platform üzerinden www.reebok.com.tr/cerez-aydinlatma sayfasından erişebilecek olan metni ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması PolitikasıÜye’nin Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, FLO tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere FLO'nun kişisel verilere ilişkin genel politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden www.reebok.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi sayfasından erişilebilecek olan metni ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI VE AMACI

3.1. FLO, Platform’u işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hizmet sağlayıcıdır. Sözleşme uyarınca Üye, Platform’a üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda FLO tarafından Sanal Mağaza'da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.2. İşbu Sözleşme, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulları belirler ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini tespit eder. Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üye'ye yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile FLO arasındaki Platform haricindeki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Sözleşme’yi onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun FLO tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının FLO’dan talepte bulunması halinde FLO, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için FLO’ya ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.3. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak FLO’nun herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye'nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5. FLO, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.6. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler'den alınan kişisel veriler, Üyeye ilişkin sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üçüncü kişilere iletilebilecektir.

4.7. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

  • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  • İnternet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;
  • Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, FLO’nun önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları kullanılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yöntemlerle Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.9. Üye’nin Platform’u Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde FLO Üye’nin Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Üye nihai kararın münhasıran FLO’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri FLO’ya maddi ve/veya Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.11. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; FLO’nun bu aykırı kullanımlardan doğan zararları ile ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Sözleşmesi'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2. FLO, Üye’nin işbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

6. GİZLİLİK

FLO, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. FLO, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri www.reebok.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi linkinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası'na ve www.reebok.com.tr/aydinlatma-metni linkinde yer alan Müşteri Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel verinizin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Müşteri Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz ve kvk-basvuru@flo.com.tr elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Reebok” markası ve logosu, “Reebok” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak FLO tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, FLO’nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda FLO’nun öncesinde verilmiş yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya FLO’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, FLO’nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

FLO, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan her türlü, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

Sözleşme'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

Yürürlükte mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Sözleşme’nin ilgili maddelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olacak çerçevede uygulanacağı Taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya FLO’nun kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") FLO’nun işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, FLO ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1 Delil sözleşmesi; Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda FLO’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile FLO’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3 Bildirim; FLO, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye, üyelik girişi yaparak “Hesabım” sekmesinden dilediği zaman bilgilerini güncelleyebilecektir.

10.4 Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5 Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, FLO’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6 Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Sözleşme ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.